Shaleswor Cricket Stadium matches

13 Jul 2020 SYLHETY BOYZ vs Camburton South CC (One day (50 over)) SYLHETY BOYZ won by 9 wickets
11 Jul 2020 SYLHETY BOYZ vs Greendale CC (One day (50 over)) SYLHETY BOYZ won by 6 wickets
07 Jul 2020 SYLHETY BOYZ vs Tsiampas Cricket Club (First class) SYLHETY BOYZ won by 436 runs
06 Jul 2020 SYLHETY BOYZ vs Greendale CC (One day (50 over)) Greendale CC won by 6 wickets
05 Jul 2020 SYLHETY BOYZ vs The Dutch Courage (One day (50 over)) The Dutch Courage won by 8 wickets
28 Jun 2020 SYLHETY BOYZ vs THE PART TIMERS (One day (50 over)) THE PART TIMERS won by 3 runs
23 Jun 2020 SYLHETY BOYZ vs Dream City (First class) Dream City won by an innings and 67 runs
22 Jun 2020 SYLHETY BOYZ vs Effortless Return (One day (50 over)) SYLHETY BOYZ won by 5 wickets
20 Jun 2020 SYLHETY BOYZ vs Cattleyard CC (One day (50 over)) SYLHETY BOYZ won by 32 runs
14 Jun 2020 SYLHETY BOYZ vs Middleofnowhereshire (One day (50 over)) SYLHETY BOYZ won by 131 runs